Service Information (नेपाली सेवा)

Sunday Service

10:30 am at ICA Wan Chai

Live Streaming: http://www.icahk.tv/live-nepali/

 

Prayer Meeting

Thursday 6:00 pm at ICA Wan Chai (Temporarily Closed)

सेवा: आइतबार बिहान १०:३० बजे
ठाउँ
 : ४ तल्ला कुईन्स सेन्टर,
५८ कुईन्स रोड ईस्ट, वानचाई

 

प्रार्थना संगति : बिहीबार बेलुकी ६:00 बजे (अस्थायी रुपमा बन्द छ)
ठाउँ : ४ तल्ला कुईन्ससेन्टर, ५८ कुईन्स रोड ईस्ट, वानचाई 

Pastor: Rev. Cynthia Kwon  
Contact: 2102 0950, 9753 4713 सम्पर्क: (प्रेमा) २१०२०९५० / ९७५३४७१३
Email: ica.nepali@icahk.org  

 

Tithes and Offerings दशंशा र भेटिहरू

AlipayHK

Alipay ICA Nepali

 

Location: ठेगाना

ICA Wan Chai

4/F, Queen's Centre, 58 Queen's Road East, Wan Chai
4/F कुईन्ससेन्टर, 58 कुईन्स रोड ईस्ट, वानचाई

ICA MAP WC